Kontoret


Bruk av elevbilde på skulen sine nettsider

Hent skjema her     


 

Det er blitt meir og meir vanleg å bruke bilde i media og på Internett. I dei siste åra har vi laga reportasjar og skuleavis om hendingar frå skulekvardagen. Her har vi vanlegvis brukt elevbilde. Dette har vorte særs godt motteke av elevane.

Det har vore vanleg på mange andre skulesider å bruke elevbilde.
For å vere på den sikre sida, har vi kontakta Datatilsynet for å finne ut meir.
Dei seier at ein ikkje skal bruke passfoto med namn utan foreldra sitt samtykke. Dei meinar også at ein ikkje kan bruke klasse- eller gruppebilde dersom namna til elevane står under. Mao. skal ein ikkje kunne finne fram til kven som er kven på eit bilde. Dette gjeld for bilde som er tekne i skuletida.

Når det gjeld reportasjar seier dei:
” Reportasjer som inneholder personopplysninger, vil normalt ikke regnes som et personregister selv om det offentliggjøres elektronisk. Konsesjonens krav om samtykke gjelder derfor ikke for reportasjebilder.”

Vi ser det ikkje som naudsynt å ta med namn på elevane til dei bilda vi brukar. Det skulle vere nok å bruke namn på klassa/gruppa (f.eks. 6. klasse).
NB! På nettsidene våre har vi lagt inn kopisperre for elevbilder. Prøv ut dette på sider med bilde av elevar.

Sjølv om vi bruker dette som grunnlag for å bruke elevbilde på våre internettsider, kan det likevel vere foreldre som ikkje vil at vi brukar bilde av barnet deira på denne måten. Derfor meiner vi det er rett at dei skal kunne reservere seg mot dette  (skjema finn du her) .
Vi håper framover å kome med reportasjar som vil gje betre innsyn i kvardagen på skulen og vi trur dette vil gjere sidene meir interessante for elevane og foreldra.