Kontoret


Klasseråd og elevråd

 
Klasseråd

Alle klassane har klasseråd, der alle elevane i klassen er med. I klasserådet diskuterer elevane saker som er viktige for klassen. I klasseråd diskuterer ein også saker som seinare skal opp i elevråd slik at klassen sine elevrådsrepresentantar kan bere fram klassen si meining i elevråd. Klasserådsarbeidet skal lære elevane reglar om moteverksemd og gje elevane innverknad på deira eigen skulekvardag.
Elevråd

Elevrådet er samansett av to elevar frå kvar av klassane frå tredje og t.o.m. sjuande klasse. Ein lærar er tilstades for å hjelpe elevrådet med å fungere etter intensjonane. Elevrådet vel sjølv leiar og sekretær. Elevrådsrepresentantane tek med saker frå si klasse til elevrådet og dei melder tilbake kva vedtak som vert gjort i elevråd.