Kontoret


Elevane si ulukkesforsikring

 
Dersom ein elev får fysisk skade i skuletida, vert det rekna som arbeidsulukke / yrkesskade og eleven har rett på fri legehjelp / tannlegehjelp for denne skaden både mens eleven er i skulepliktig alder og seinare.
For at eleven skal få fri hjelp med sin skade, må det fyllast ut eit skademeldingsskjema når skaden oppstår. Dette kan fyllast ut av skulen, av legen eller av tannlegen. Dette skal skje automatisk og ein gjenpart av dette skjemaet skal sendast til eleven sine føresette. Dersom dykkar barn har fått ein skade som de fryktar han/ho kan få plage med seinare, og de ikkje mottek gjenpart av skademelding, bør de etterlyse dette frå skulen. Ein bør kanskje vere spesielt merksam på tannskadar, då dei gjerne må takast att seinare, og kan medføre store kostnader.