Lukk
1. Skriv inn eleven sitt namn + klasse.
2. Husk å skrive under.
3. Send skjemaet til eleven sin kontaktlærar.
4. Lukk dette vinduet før du skriv ut denne sida.

Reservasjon for bruk av elevbilde 
på skulen sine nettsiderSlik har vi tenkt å bruke bilde av elevane:


Eks. 1: Enkeltelvar utan namn


Eks. 2 :Gruppebilde utan å bruke namn

 
 
Eks. 3 : Oversiktsbilde frå friminutt, fotballkamp, tur, uteskule, o. l. utan å bruke av namnI flg. Datatilsynet har skulane høve til å bruke bilde elektronisk (dvs. på f.eks.  internettsider) slik vi har vist ovanfor. Vi håpar foreldrene vil sjå positivt på dette slik at skulen sine  internettsider kan bli endå betre. 
NB! Vi minner om at vi har lagt inn kopisperre for elevbilder på nettsidene våre . 

Skulle det til tross for dette vere nokon som vil reservere seg,
fyller dei ut det som står nedanfor og returnerar det til skulen.

 

Eleven sitt namn: ___________________             Klasse: _____

Vi vil ikkje at skulen brukar bilde av eleven slik som det er vist ovanfor:

_____________________
underskrift

Eleven vil bli retusjert viss han/ho er med på eit gruppebilde.