Kontoret


Teieplikt

 
  Teieplikt
- for lærarar og foreldre

Alle veit at lærarar har teieplikt.
Men også foreldre har teieplikt når dei er med klassen på turar, klassefestar, deltek i aktivitetar på skulen eller medan dei ved ymse høve er til stades på skulen.

Jamfør dette klippet frå ”Handbok for klassekontakter”:

Om taushetsplikt
Loven sier at alle som gjør tjeneste eller arbeid i skolen, har taushetsplikt etter regelen i forvaltningsloven. Alle foreldre er medlemmer av skolens foreldreråd, og er dermed underlagt taushetsplikt på lik linje med lærere eller andre som arbeider i skolen. Jf § 42 i grunnskoleloven, f § 6 – 1, pkt. 5 og forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

Rundskriv F-139 – 139/86 seier:
"Til dømes vil foreldrerepresentantar i skolen vere bundne av teieplikta, også dei som ikkje er medlemar av foreldrerådets arbeidsutval eller av samarbeidsutvalet. Det kan vere foreldre som er klassekontaktar eller frivillige hjelparar på leirskole, ekskursjonar, skolefestar e.l."

Husk:
Teieplikta er laga for å verna om elevane våre !