Historia


På tønnefabrikken i Hagevik har det, sidan fabrikken vart starta i 1904.
Fabrikken brann ned 2 gonger dei første åra. Fram til den vart nedlagt i 1986, har det vore laga tønner, stampar og forskjellige typar kar. Ein annan stor tønnefabrikk låg i Dale (i Sunnfjord). 
På slutten av 1950-talet vart sildefiske dårlegare. Etterspurnaden etter tønner vart mindre og mindre. 

Det var ikkje lenger så lett å drive tønnefabrikken. Mange av arbeidarane var blitt eldre. 
Sønene til grunnleggjaren Henrik Gillesvik, Peder og Olav, freista å halde fram. Dei heldt ut til 1986. Då var dei så gamle at dei måtte leggje ned.

I dag er fabrikken freda. Tønnefabrikken i dag

Den første tønnefabrikken ca. 1905