Til startsida

 

VEDTEKTER FOR SFO I VÅGSØY KOMMUNE

FORMÅL
Skolefritidsordninga i Vågsøy kommune er eit frivilleg omsorg- og fritidstilbod til barn i 1.-4. klasse og barn med særskilde behov i grunnskolealder. SFO er eit tilbod om ein trygg stad å vere – der trivsel, leik og utfordringar  er ramme rundt ei positiv fritid. SFO skal hjelpe barna til å utvikle evne til toleranse og omsorg for andre. SFO byggjer si verksemd på skolen sine etiske verdiar.
 
EIGARFORHOLD
Vågsøy kommune er eigar av dei kommunale skolefritidsordningane.
 
OPPTAKSMYNDE

Rektor lagar framlegg til opptak. Samarbeidsutvalet godkjenner opptaket.
Vedtak om opptak kan klagast etter Forvaltningslova § 28. Klageinstans er Oppvekst- og kulturutvalet.

PLASSTYPE

Det er tilbod om slike plassar:  Halv plass:  Inntil 10 t/veke.  Heil plass:  Meir enn 10 t/veke.  Fordeling av timane på dagen er opp til den einskilde skolen.  Det er i spesielle tilfelle høve til å kjøpe einskilddagar i SFO.

OPPTAKSKRITERIUM

Elevar i 1.-4. klasse og barn med særskilde behov i 5.-7.klasse har rett til å søkje om opptak. Dersom det er fleire søkjarar enn det er plass til, avgjer samarbeidsutvalet etter desse kriteria: Barn med særskilde behov går framfor andre Barn av utearbeidande foreldre/føresette går framfor andre Yngre barn går framfor eldre barn
 
OPPTAKSPERIODE OG OPPSEIING AV SKOLEFRITIDSPLASSEN

Opptaksperioden er skoleåret. Hovudinntaket er frå skolestart og gjeld for eit skoleår. Inntak elles i skoleåret gjeld ut skoleåret. Plassen er bindande for kvart halvår. Plassen for 2. halvår kan seiast opp innan 15. november. Det kan søkjast om unnatak frå desse reglane.

FORELDREBETALING

Kommunestyret fastset satsane for foreldrebetaling. For foreldrebetalinga gjeld kommunale betalingsvilkår.
 
LEIKE- OG OPPHALDSAREAL
Skolefritidsordninga må ha leike- og opphaldsareal som er eigna til den aktuelle aldersgruppa og til den aktiviteten som vert driven. Innvendig areal skal vere minst 3 m2 pr. elev, og uteareal 6 gonger større.
 
DAGLEG OPPHALDSTID OG OPNINGSTID
Den daglege opningstida skal vere mellom kl. 07.45 og kl. 16.15.Den årlege opningstida følgjer skoleruta. Dersom nokon av skolefritidsordningane har ope i feriar og fridagar, skal alle brukarar få informasjon om dette. For ev. ferieopne skolefritidsordningar vil det vere eigne betalingssatsar.
 
BEMANNING OG LEIING
Det må vere 10 barn for at det skal oppretthaldast skolefritidsordning.  Rådmannen kan gje dispensasjon for færre barn.
 
Retningsgjevande bemanning i skolefritidsordninga.  Av dette tid til planlegging/tilrettelegging etter SFS 2201, p.t. 5%:
BARN ÅRSVERK
10-15 0,65
16-25 1,00
26-35 1,50
36-45 2,00
46-55 2,50
56-59 2,85