S F O  

Raudeberg skule: 57 84 54 40
Rektor: 57 84 54 42
SFO: 46 82 54 84

 


Adresse:
Raudeberg skule, 
6710 Raudeberg

 
SFO-leiar:
     Olaug Gjesdal       

 

 
 


 

      
Om SFO:
Skulefritidsordninga vart innført for at foreldra skulle ha eit tilbod til ungane før og etter skuletid.
SFO er frivillig og foreldra må betale for tilbodet.
Vågsøy kommune har vedteke at SFO skal vere sjølvfinansierande. 
Det vert gjeve 30% syskenmoderasjon frå og med barn nr. 2.
Talet på tilsette er avhengig av kor mange barn som går der.
SFO følgjer skuleruta, dvs. at den berre er i drift dei dagane ungane er på skule.
Har barnet fått plass på SFO, gjeld dette for eitt skuleår dersom anna ikkje er avtalt.
Plassar i SFO kan berre seiast opp kvart halvår.
Dersom det er ledig kapasitet, kan det søkjast om plass i skuleåret.
 SFO er ikkje åpen i skuleferien.
Ein kan kjøpe tilfeldige einskilddager til kr. 320,- pr. dag.
  Intensjonen med tilbodet om kjøp av einskilddagar er å løyse behov for sikker oppfølging av borna.
  Det kan ikkje kjøpast faste einskilddagar. Det kan maksimalt kjøpast tre einskilddagar
  pr. månad, og inntil 10 dagar i eitt skuleår.  
  Ordninga med kjøp av tilfeldige einskilddagar trer i kraft frå 01.08.2012.
  Søskenmodersjon 30% gjeld ikkje ved kjøp av einskilddagar.


  VEDTEKTER FOR SFO I VÅGSØY KOMMUNE 
 


Opningstider
(måndag - fredag):

7.45 - 8.15 før skuletid
12.45 - 16.15 på korte skuledagar
14.25 - 16.15 på lange skuledagar 

Foreldrebetalinga er:

Full plass:  2430 kr.
10 t. pr. veke: 1890 kr.
 
Henting:
Barna skal vere henta innan kl.16.15.

Fråver: Ver venleg å sei ifrå
dersom barna er borte (sjukdom/andre grunnar).

Vil du nytta deg av skulefritidsordninga, 
eller er det noko du lurer på?
Ta kontakt!
Kom innom skulen og SFO,
eller ring.

SFO-leiar: Olaug Gjesdal

 Frå SFO-avdelinga

Peik på bildet for å flytte til høgre eller venstre.